ÓÇãÑ åÔÇã

( 12/01/1979)

1525

| |

: 12/01/1979 : åÔÇã ãÍãÏ ( 04/04/1944)
: : äÈíáÉ ÑÝíÞ
: ÝÑÇÓ ÓÇãÑ ( 17/03/2005)
åÔÇã ÓÇãÑ ( 13/07/2006)
: ÈÇÓá åÔÇã ( 12/10/1973)
äÇÆá åÔÇã ( 04/11/1974)
ÈÇåÑ åÔÇã ( 10/05/1980)

:

- :

ãåäÏÓ ãÏäí íÚãá Ýí ÅÏÇÑÉ ÇáãÔÇÑíÚ ÇáåäÏÓíÉ Ýí ÏÈí. ÃÓÓ ÔÌÑÉ ÇáÚÇÆáÉ ÇáÅáßÊÑæäíÉ Úáì ÇáÅäÊÑäÊ.ÓÇãÑ åÔÇã Óßíß
ÓÇãÑ åÔÇã Óßíß
ÓÇãÑ åÔÇã ÓßíßBookmark and Share